Privacy & Klachten

Privacyreglement

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels m.b.t. het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de therapeut die u behandeld heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn b.v. waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht
  • Vertrouwelijke gegevens (patient) worden zodanig afgeschermd dat ze niet voor derden zichtbaar zijn
  • U heeft het recht om gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om de privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem)
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschapelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw therapeut
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend
  • Gegevens van clienten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de client hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
  • Nadat de client behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Voor nog meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan zie onze privacyverklaring.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft omtrent de praktijklocatie, therapeut of behandeling wordt u geadviseerd om deze eerst met uw behandelend therapeut te bespreken. Deze zal proberen de klacht te verhelpen. Wanneer dit naar uw mening onvoldoende resultaat geeft wordt verwezen naar de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Deze vindt u in het folderrek aan de muur in de wachtkamer van de praktijk. Hierin staat welke stappen u verder kunt ondernemen om aan uw klacht verder gehoor te geven.

Contact Informatie

Uiterwaard 11 1703 MB Heerhugowaard 072-5720200 info@refysio.nl

Openingstijden

Maandag : 08:30 tot 17:00 Dinsdag : 09:00 tot 17:00 Woensdag : 09:00 tot 17:00 Donderdag : 08:30 tot 15:00 Vrijdag : 08:00 tot 11:30 Weekend : Gesloten

Na openingstijden tot 20:00 telefonisch bereikbaar.